Wa

Wa
WaWaWaWaWaWaWa......

Friday, February 25, 2011

Akampet Haiku

(Read at your Own Risk)

Huithu gi Haiku
Noi Namai Mathu douro
Kasubi macha